Privacyverklaring


Verwerking persoonsgegevens

Bedankt voor het bezoeken van deze website! Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met uw gegevens als u gebruik maakt van onze website, applicaties en services.

Peter Boogert, h.o.d.n. Autorijschool Peter Boogert, gevestigd te 2984 XK Ridderkerk aan de Noordmansstraat 44, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autorijschool Boogert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Autorijschool Boogert zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier of telefonisch via telefoonnummer 06 513 618 70.

Persoonsgegevens van (kandidaat-)leerlingen worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- administratieve doeleinden;

- communicatie over de opdracht;

- het desgevraagd verstrekken van informatie aan (kandidaat-)leerlingen;

- het uitvoering geven aan of het geven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autorijschool Boogert, onder meer door middel van de formulieren op deze website, de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- geslacht;

- voornaam;

- tussenvoegsel;

- achternaam;

- adres, postcode en woonplaats;

- geboortedatum;

- (zakelijk) telefoonnummer;

- (zakelijk) e-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar. Daarvan uitgezonderd zijn de door of namens Autorijschool Boogert gemaakte foto's van (geslaagde) leerlingen die, ten behoeve van publicitaire doeleinden van Autorijschool Boogert, uitdrukkelijk hebben ingestemd met plaatsing daarvan op deze website of in een plaatselijk dagblad.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Verstrekking aan Derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- het verzorgen van de financiele administratie;

- het aanvragen van uw praktijkexamen nadat u ons daarvoor heeft gemachtigd.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zorgen cookies er voor dat wij, met behulp van derden, het aantal bezoeken aan deze website kunnen analyseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie de website www.veiliginternetten.nl voor een toelichting.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Aldus opgemaakt en verklaard te Ridderkerk op 25 mei 2018

Peter Boogert, rijschoolhouder